Sharing Safety – bærekraftig tryghed

“motiverer mennesker til at ta’ ansvar for mere – end kun sig selv”

Del risikoen

Myndighederne har haft fokus på fordelen “at dele risiko” med sine naboer. Sharing Safety handler om at dele kritisk information med naboer eksempelvis faren for; eksplosion, brand, giftig gas og røg, vand, indbrud og hærværk.

At dele og samhandle om lokalområdets risikoer, kritisk sikkerheds- og beredskabsudstyr i området og gøre brug af de lokale kompetencer øger virksomhedernes robusthed og områdets lokale tryghed.

Tag ansvar

Når alle i lokalområdet tager lidt mere ansvar i hverdagen, for egen og andres tryghed, så giver det et betydelig løft af den totale lokale sikkerhed.

Uheld og kriminalitet i egen virksomhed og i lokalmiljø kan nærmest undgås, hvis vi alle er lidt mere observante og siger til når vi opdager mangler, afvigelser og utrygge forhold hos os selv og vores naboer.

Skabe fællesskaber

Det er et faktum at ens nærmeste passer man bedst på og gør mest for, når de trænger til det. Venner og kolleger passes der lidt mindre på og gøres lidt mindre for. Ukendte passes der sjældent på og der gøres oftest meget lidt, hvis der sker dem noget.

Relationer er drivstoffet til at flere tager mere ansvar i at forebygning og håndtering af hverdagens lokale risikoer. Sharing Safety bygger lokalt fællesskab som flytter naboer fra ukendt til kendt – og dermed giver et tryggere sted at være.

Grøn logistik

Sharing Safety kan reducere CO2 udledningsniveauet knyttet til dagens løsninger og give sit lille bidrag til dagens klimaudfordringer. Grøn sikkerhed opnås gennem reduceret fragt af varer, mindre bilkørsel og egne indsatser i stedet for ekstern bistand.

Sharing Safety’s app-løsning sikrer høj udnyttelsesgrad og lavt udslip på fragt, service- og kontrolopgaver af sikkerhedsudstyr og eksterne leverancer. App-løsningen forenkler og kosteffektiviserer virksomhedernes egen indsats.

Informationsdeling

Kender du ikke dine egne eller naboenes risikoer – så ved du ikke hvad du skal se efter! At dele viden med ansatte om egen risiko er naturlig i de fleste virksomheder – og et lovkrav. At dele samme info med sine naboer er ikke Lige så naturlig – og ikke et lovkrav.

Sharing Safety er at dele relevant information om risiko som kan påføre naboer skade. Om sikkerhedsudstyr som naboer i en kritisk situation kan få behov for, og interne kompetanser som kan være livsvigtige for en nabo i nød.

Sharing Safety’s app-løsning sikrer høj udnyttelsesgrad og lavt udslip på fragt, service- og kontrolopgaver af sikkerhedsudstyr og eksterne leverancer. App-løsningen forenkler og kosteffektiviserer virksomhedernes egen indsats.

Reducere omkostninger

Deleøkonomiens fordele – som primært er at udnytte ledig kapacitet – giver  størst bidrag til reducerede omkostninger. Sharing Safety er grundlæggende at dele det som kan og bør deles, ud fra et ønske om øget effekt og reducerede omkostninger.

Forebygelse effektiviseres gennem Sharing Safety app’en. Relevant sikkerhedsudstyr, -tjenester og egne opgaver deles for at øge udnyttelsesgraden og reducere omkostninger. Når krisen er et faktum er Sharing Safety, løsningen som  har fællesskabets kraft til at redde liv, bygninger og reducere tab.

Sharing Safety er fremtiden samfundssikkerhed

Fælles ansvar, indsats og omkostninger

Sharing Safety er bedst, når virksomhedens og lokalområdets ansatte i fællesskab, øger sine små daglige bidrag til at forebygge og håndtere ulykker og andre uønskede hændelser.

Hver enkelt virksomhed og lokalområdet totalt, vil mærke kraften i fælles engagement for den lokale tryghed.

At dele information, kompetencer, resurser og kritisk udstyr mellem nabo-virksomheder i lokale industriområder – er ikke bare billigere og mere miljøvenligt, men forebygger og reducerer skadeomfanget langt mere effektivt. Resultatet er mere tryghed for færre penge.

Sharing Safety øger sikkerhedsbevistheden hos ansatte og reducerer behovet for ekstern bistand – det giver bæredygtig lokal tryghed.

Sharing Safety App’en til alle i dit lokale industriområde for at sikre fælles kraft, grøn logistik og egen produceret og bæredygtig lokal tryghed.

Grøn, nærværende og miljøvenlig sikkerhed

Sharing Safety tager vare på miljøet. Tankesættet bag, ansattes bidrag og Sharing Safety App’en bidrager til at virksomhedens sædvanlige arbejdsmiljø-, sikkerheds- og beredskabsopgaver løses mere miljøvenligt.

Deleøkonomiens styrke i at udnytte ledig kapacitet kender mange brancher på godt og ondt. For kunder og samfundet generelt er resultatet udelt positivt med mere miljøvenlige og billigere tjenester.

Digital koordinering reducerer CO2 udslip, fragt- og transaktionsomkostninger. Tjenester, udstyr, kurser, øvelser, service og vedligehold af virksomheders  arbejdsmiljø-, sikkerheds- og beredskabsoplæg – koordineres og leveres samtidig for at spare miljø og omkostninger.

Sharing Safety indfrier kunders ønsker om digitalisering, forenkling og bæredygtighed – til reducerede priser. Det er nøjagtig hvad Sharing Safety er.

Lokale fordele

Lokalt samarbejde mellem nabo-virksomheder af tjenester indenfor de 4 områder: Arbejdsmiljø, Safety (hændelig uheld), Security (kriminalitet/terror), og Beredskab øger udnyttelsesgraden og drifts-effektiviteten.

De deleøkonomiske fordele sikrer lavere priser, øget fleksibilitet og tilgængelighed på tjenesterne.

Efterlever myndighedernes fokus på Samarbejde mellem naboer, for at reducere egne og nabovirksomheders risiko, og øge virksomheders robusthed mod uheld og krisesituationer. Udgangspunktet er at kendskab til naboens risici (kemikalier, eksplosiver, gasser, varmt arbejde etc.) samt det sikkerhedsudstyr og oplærte personale de råder over, kan være livsvigtige at være bekendt med – før det går galt.

Løsningen er samarbejde med kurser, af udstyr og risikokortlægning som myndighederne beskriver som «guld værd» når først katastrofen er sket. Tid, information og tilgang til resurser er altid mangelvare i en kritisk situation.

Sharing Safety er netop samarbejde i «fredstid» og kan dermed frigøre tid, øge informationsmængden og frigive ekstra resurser – når man trænger mest til det.

Deleøkonomiens fordele

Når flere virksomheder deler tjenester som alle i et lokalt industriområde har behov for – øges udnyttelsesgraden og omkostningerne reduceres.

SafeSec koordinerer levering af udstyr, kontrol/serviceopgaver, kurser, rådgivning og dokumentation til flere virksomheder i samme område.

Udnyttelsen af ledig kapacitet bidrager til bedre priser, øget tilgænglighed og reduktion af industriområdets samletvtotale risiko.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Sharing Safety App’en sikrer kontrol. Der er kontrol på egne og naboens risici – og dermed påfører naboer i idanske industriområder ikke hinanden unødige og ukendte risici.

Alle lokalområdets virksomheder informeres om ledige pladser på kurser, øvelser og info-møder, som leveres lokalt i industriområdet. De ledige pladser kan nabo-virksomheder udnytte til en eller flere ansatte når det passer ind i arbejdsdagen og til en særdeles god pris.

Kontrol, service og genopfyldning af udstyr gøres samtidig med andre opgaver i lokalområdet. Koordineringen sikrer høj udnyttelsesgrad når først vi er i lokalområdet, men stiller samtidig krav til en bredere sikkerhedskompetence og tilsvarende bredere spekter af sikkerhedsudstyr.

Rådgivningstimer indenfor Arbejdsmiljø, Safety, Security og Beredskab leveres fra 1 time ad gangen, mens vi alligevel er i lokalområdet. Det bidrager til høj effektivitet og minimalt med logistikomkostninger som skal dækkes af kunder. I sum en mere tilgængelig og langt billigere tjeneste – som også har en grøn og bæredygtig profil.

Virksomhedens fordele

Virksomheder kræver styr på omkostninger og forbrug, gennem brugerstyrede tjenester. Sharing Safety sikrer at virksomheder kan håndtere det meste selv – uden ekstern bistand. Det man må have hjælp til – har man fuld styr på.

Brugerstyring sikrer at kunden kun bestiller og betaler for reelt behov og reelt forbrug af materiel, service, kursuspladser og rådgivningstimer. Man får styr over eget forbrug og kan regulere det løbende i tråd med virksomhedens udvikling og behov.

Samhandel og koordinering mellem nabovirksomheder varetager ansattes, virksomhedernes og samfundets generelle ønske om reduceret sårbarhed – mere robuste.

Bliv opdateret

…få de vigtigste nyheder, lovkrav, fag-nyheder og statistikker som påvirker sikkerheden omkring os i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som giver mere tryghed for færre penge.

Send en mail

Vi deler gerne råd og erfaringer, hvis det kan hjælpe andre.

Har du behov for information eller et konkret tilbud – så sender vi det ganske uforpligtende.

Vi glæder os til at høre fra dig.